ARSA SATIŞ İLANI

 

İ   L   A   N

 

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                        YÜZÖLÇÜMÜ     MUAM. BED.   

S.N  MAHALLE   SOK./CAD.                 ADA/PARS.     (       m2       )        (  Arsa m2   )    GEÇİCİ TEM.   İHALE TARİHİ

   1  Merkez          Atatürk Cd.                152/36             214,37             932,oo-TL       10.000,oo-TL     25.06.2020    

       

 

 

  

            1) Belediye Encümeninin 11.06.2020 tarih ve 2020/12 Sayılı Kararı gereğince, Belediyemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait olan Merkez  Mahalle Atatürk Caddesi F28b.05d.3d pafta, 152 ada, 36 parsel nolu 214,37 m2 yüzölçümlü arsanın Takdir Kıymet Komisyonunun belirlemiş olduğu değer üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c, 45 ve 49. maddelerine göre Açık Artırma Teklif Usulüyle 25.06.2020  Perşembe  günü saat 14.00’de Belediye hizmet binası Meclis Toplantı Salonu  odasında Belediye Encümeni huzurunda ihaleyle taliplilere satılacaktır.

 

2) Birinci ihalede talipli çıkmaması, ihale üzerinde kalanın vazgeçmesi, ihalenin herhangi bir sebepten dolayı iptal edilmesi durumunda, ikinci ihale  02.07.2020  tarihinde aynı yer, saat, şekil ve şartlarda yeniden yapılacaktır.

 

3) İhale ile ilgili şartname ve bilgiler mesai dâhilinde bedelsiz olarak Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

 

4)  İhaleye katılacak olanların geçici teminatı yatırdığına dair makbuzu ile ikametgahını bildiren belgesini; ihaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vereceklerin vekaletlerini, imza sirkülerini ve geçici teminatı yatırdığına dair makbuzu ile ikametgahını bildiren belgesini ihale günü ve saatinden önce Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

6) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Taliplilerin ihale günü ve saatine kadar yukarıdaki istenen belgeleri ile birlikte hazır olmaları ilan olunur.  12.06.2020

 

 

 

 

 

T.C. KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI