İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

Beldemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesinde 168 ada 7, 10, 16 No’lu parsellere tekabül eden F28b.10a no.lu  Nazım İmar Planı ile F28b.10a.2b no.lu Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” ve “Anaokulu” olarak ayrılan alanda Şehir Plancısı Bülent KÖRPE  tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli NİP-23407,1 Plan İşlem Numaralı Nazım İmar Planı değişikliği ile, 1/1000 ölçekli UİP-23408,1 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanarak 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmasına, askı süresi boyunca yapılacak itirazların değerlendirilmesine, itiraz olmadığı taktirde askı süresinin sonunda kesinleşmesinin mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.